logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Gospodarstvo v občini Dravograd pogojuje njegova strateška lega in tradicionalne panoge, s katerimi so ljudje živeli skozi zgodovinska obdobja vse do industrializacije in sodobnih globalizacijskih tokov. Večji del gospodarstva občine je danes skoncentriran v industrijski coni v Otiškem Vrhu zaradi ugodne geografske lege s prometnimi povezavami cestnega križišča in železnice.

gospodarstvo1Prevladujoče gospodarske panoge v občini so gradbeništvo, prevozništvo in transportne storitve, kovinsko in lesno predelovalne dejavnosti ter trgovina in gostinstvo. Vidni predstavniki gospodarstva v Dravogradu so: Železarna Ravne - Monter Dravograd, SGP Kograd IGEM, Lesna – Tovarna ivernih plošč (TIP) Otiški Vrh, Lesna - Žaga, Imont, Eurocity, Koroške pekarne, Mentis, Dinko, Hygal itd. V strukturi gospodarskih družb med 206-timi prevladujejo majhna podjetja, vendar glavnino prihodkov ustvari prvih pet velikih in srednjih podjetij. Struktura gospodarstva po dejavnostih kaže primat predelovalne dejavnosti, kjer dela preko 54% vseh zaposlenih, ustvari pa skoraj 51 % vseh prihodkov. Kljub majhnemu številu velikih družb njihovi poslovni rezultati še vedno v največji meri krojijo zbirne rezultate poslovanja.

Gospodarstvo, ki se nahaja v središču Dravograda, obsega predvsem gostinske in trgovske lokale ter druge storitvene dejavnosti v dveh poslovnih centrih: Poslovno-športni center Traberg in Poslovni center Meža. Podporno podjetniško okolje v občini predstavljajo: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Koroška (www.gzs.si/slo/regije/oz_koroska), Regionalna razvojna agencija Koroška (www.rra-koroska.si) v sodelovanju z Občino Dravograd in Območna obrtna zbornica Dravograd (www.ooz-dravograd.si), kjer so organizirani obrtniki in podjetniki z namenom uresničevanja poslovnih in strokovnih interesov.

trgovina1Med tradicionalne gospodarske dejavnosti je v Dravogradu vedno sodila trgovina, ki je bila vse od nastanka kraja za njegov razvoj izjemnega pomena, saj sta v trgu cveteli trgovina in obrt. Vse pomembnejše trgovske družbe imajo sedež izven občine, trgovska dejavnost pa se iz trškega jedra seli na njegovo obrobje v poslovne centre.

Gospodarstvo

Go to top