logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 • Naziv organa: Občina Dravograd
 • Naslov: Trg 4. julija 7
 • Pošta: 2370 Dravograd
 • Telefon: 02 872 35 60
 • Faks: 02 872 35 74
 • E–pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Županja: Marijana CIGALA, dr. vet. med.
 • Podatki izdajatelju: Občina Dravograd
 • Datum prve objave kataloga: 01. 03. 2005
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dravograd.si
 • Druge oblike kataloga: poleg elektronske različice, ki jo najdete na zgornjem spletnem naslovu, je na sedežu občine dostopna tudi različica v fizični obliki.
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA OBČINA

Občina Dravograd samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s Statutom Občine Dravograd in zakoni, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 • sprejema statut in druge splošne akte občine;
 • sprejema proračun in zaključni račun občine;
 • načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte;
 • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 • ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem;
 • pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja;
 • sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin;
 • sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 • spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini;
 • sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini;
 • oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj;
 • sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov ter nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov;
 • z javnimi sredstvi, skladno s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

 • v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov;
 • sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine;
 • spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine;
 • spremlja ponudbo in povpraševanje za stanovanja v občini ter se vključuje v stanovanjski trg;
 • gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj;
 • skladno s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj;
 • sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 • ustanavlja lokalne javne službe;
 • sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb;
 • zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb;
 • nadzira delovanje lokalnih javnih služb;
 • gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte ter naprave;
 • zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 • ustanovi vzgojno-izobraževalne zavode, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje;
 • skladno z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov;
 • sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in zdravstvenim zavodom;
 • z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov;
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

 • spremlja stanje na tem področju;
 • pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju;
 • sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

 • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
 • zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost;
 • z dotacijami spodbuja te dejavnosti;
 • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 • izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja;
 • spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja;
 • sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja;
 • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih;
 • z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

 • lokalne javne ceste in druge javne poti;
 • površine za pešce in kolesarje;
 • igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča;
 • javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
 • ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč tako, da skladno z merili in normativi:

 • organizira reševalno pomoč v požarih;
 • organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
 • zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami;
 • zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč;
 • sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo;
 • opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi ter drugimi nesrečami.

12. Izdeluje obrambne dokumente, v katerih:

 • določa organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti;
 • načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnične in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v vojni, ki jih vlada in ministrstva prenesejo na občino;
 • zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravljanje proizvodnje in storitev v vojni.

13. Ureja javni red v občini tako, da:

 • sprejema ustrezne splošne akte;
 • določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine;
 • ureja lokalni promet in določa prometno ureditev;
 • organizira občinsko redarstvo;
 • izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami;
 • opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
 • opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

 • ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine;
 • določanje namembnosti urbanega prostora;
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo;
 • evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja;
 • zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami;
 • mrliško ogledno službo in
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: (povezava na spletno stran občine)
 • Organigram: povezava na spletno stran občine (organizacijska shema občinske uprave Občine Dravograd).

 

Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradne osebe občinske uprave Občine Dravograd, pristojne za informacije javnega značaja, s katerimi razpolaga Občina Dravograd, so skladno s Sklepom, št. 0902-0001/2009-16-2, z dne 25.5.2010:

 soundZvočni posnetek – Kontaktni podatki 

 • Pristojna oseba: Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, za področje dela Urada županje, s področij dela drugih notranjih organizacijskih enot pa v primeru odsotnosti pooblaščencev za določeno področje dela - Telefon: 02 872 35 56 - Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Pristojna oseba: mag. Jerneja RAVNIK, vodja Referata za družbene dejavnosti, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, za področje dela Referata za družbene dejavnosti - Telefon: 02 872 35 62 - Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Pristojna oseba: Črtomir EPŠEK, višji svetovalec v Uradu županje, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Urad županje, za premoženjsko-pravno področje dela - Telefon: 02 872 35 54 - Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Pristojna oseba: mag. Jelka KLEMENC, inšpektor svetnik - vodja inšpektorata, Medobčinski inšpektorat Koroške, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, za področje dela Medobčinskega inšpektorata Koroške - Telefon: 02 872 35 85 - Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Pristojna oseba: Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, za področje dela Referata za finance - Telefon: 02 872 35 67 - Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Pristojna oseba: mag. Marko VERČNIK, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, za področje dela Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora - Telefon: 02 872 35 61 - Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti:

Zakon o financiranju občin /ZFO/
(Ur. list RS, št. 32/06-UPB1, 123/06 IN 57/08)

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 271/08, 76/08 in 100/08)

Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08)

Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij /ZPUODO/
(Ur. list RS, št. 44/96, 28/01 Odl. US: U-I-322/98-15)

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin /ZPDF/
(Ur. list RS, št. 29/95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95)
Razveljavitev 1. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/
(Ur. list RS, št. 60/94 (69/94-popr.), 69/94, 73/94 Odl. US: U-I-183/94, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 56/98 (75/98-POPR.), 67/98 Odl. US: U-I-285/98, 67/98 Odl. US: U-I-301/98, 72/98 Odl. US: U-I-294/98, 72/98 Odl. US: U-I-354/98, 72/98 Odl. US: U-I-341/98, 75/98, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 52/02)

Register predpisov Republike Slovenije

Predpisi lokalne skupnosti:

Predpisi Evropske skupnosti

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam vrst upravnih postopkov

Objave in razpisna dokumentacija skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila

Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Ime evidence: Evidenca o javnih uslužbencih Občine Dravograd
 • Normativna podlaga (evidenca temelji na Zakonu o varstvu osebnih podatkov in vsebuje osebne podatke zaposlenih v občinski upravi Občine Dravograd)
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: po uradni dolžnosti, na podlagi vlog
 • Dostop do evidence: podatki o storitvah organov, povezava do vlog, obrazcev na spletni strani občine)

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine

Volitve in referendumi

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne ure občinske uprave Občine Dravograd

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Ur. list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06 ZDavP-2) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Če ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/05 in 119/07), ki jo je izdala Vlada RS. V uredbi je določeno, da se šteje, da je informacijo mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. Če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.
Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja Občine Dravograd.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
5. POROČILA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
6. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  Organigram

  Uradne ure

  Ponedeljek

  08.00 - 14.00

  Torek

  Ni uradnih ur

  Sreda

  08.00 - 12.00
  14.00 - 16.00

  Četrtek

  Ni uradnih ur

  Petek

  08.00 - 12.00

  Go to top